Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından istihdam amacıyla görüşülen adaylara sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin Politikaları https://www.parkcam.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-islenmesi-politikasi adresinde yer almaktadır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin istihdam ihtiyacı nedeniyle Çalışan Adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinde şirketin ik@parkcam.com.tr e-postası üzerinden tarafımıza ulaşan Çalışan Adaylarının özgeçmişleri elde edilmektedir. Bu kapsamda elde edilen özgeçmişler ve Adaylarla yapılan mülakatlarda B bendinde yer verilen veri kategorilerinde kişisel veriler elde edilmektedir. Bu kişisel veriler Şirketimizce bu kişilerin KVKK 5. maddesi uyarınca açık rıza hukuki sebebi ile işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. İşleme ve aktarım amaçları iki ayrı kategori altında listelenmektedir.

Kişisel Veri kategorisi ve işlenen kişisel veriler esas alınarak; kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyeti, Medeni Hal, Uyruk, Sürücü Belgesi bilgisi)Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Çalışan Adayı Verisi
(başvuru formu)
Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Verisi (Adres, Telefon Numarası, E-posta adresi)Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Mesleki Deneyim Verisi
(Eğitim Bilgisi, Eğitim Kurs Kayıtları, Meslek Bilgisi, Mülakat ve Değerlendirmeler, Öğrenim Durumu, Mesleki Lisans bilgisi, Özgeçmiş, Bilgisayar Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi)
Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Özlük Verisi ( Askerlik durumu)Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
Görsel ve İşitsel Kayıtlar
(Fotoğraf)
Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır.

AKTARIM AMACIAKTARILAN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİAKTARILAN TARAF
Talep olması ve/veya hukuki bir ihtilaf halinde Yetkili kurum ve kuruluşlara Bilgi VerilmesiKimlik Verisi, İletişim VerisiMahkeme, Savcılık, Emniyet gibi yetkili kurum ve kuruluşlar
Ciner Grup Şirketlerine Aktarım Açık rıza veren Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiGörsel ve İşitsel Kayıtlar, İletişim Verisi, Kimlik Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Özlük Verisi,Özel Hukuk Tüzel Kişileri
(www.cinergroup.com.tr adresinde yer alan Ciner Grup Şirketleri)

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklara sahiptir:

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

– İlgili kişi sıfatıyla https://www.parkcam.com.tr/basvuru-formu adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak,

– Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte, kvkk@parkcam.com.tr e-posta adresi üzerinden veya

Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

1. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.

2. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Çalışan Adayı Aydınlatma Metnini ;

Kabul ediyorum CV Formunu Gönder
Kabul etmiyorum