Sürdürülebilirlik Politikası

Park Cam’ın Sürdürülebilirlik Vizyonu

Uzun vadede başarısını sürdürmek için iş stratejilerinin merkezine sürdürülebilirlik yaklaşımını alan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Park Cam), faaliyetlerini uluslararası sürdürülebilirlik standartlarında gerçekleştirmeyi amaçlayarak başta müşterileri, çalışanları, tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarına ve topluma değer katmayı, doğal kaynakları ve çevreyi korumayı, sürdürülebilir büyüme ve gelişim stratejileri ile sektördeki konumunu ve rekabet gücünü daha da geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Park Cam ekonomiye, topluma ve çevreye katkı sağlayacak stratejiler izleyerek, küresel ölçekte ve uzun vadede sürdürülebilir iş yapış şeklini geliştirerek devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

Park Cam bu politika aracılığıyla, politikanın dayandığı ilgili ulusal ve uluslararası sözleşmeleri, ilkeleri ve kılavuzları desteklemektedir. Sürdürülebilirlik Politikası, Park Cam’ın ESG (Environmental, Social and Governance) taahhütlerine dair genel yaklaşımını sunmaktadır ve kurumsal yönetim alanındaki mevcut diğer politikalarının tamamlayıcı ve destekleyici dokümanıdır. Bu politika, asgari düzeyde, tüm ilgili ESG düzenlemelerine uyulmasını; çevre ve doğal kaynakların korunmasını, çalışan ve insan hakları ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınmasını öngörmektedir.

Sürdürülebilirlik Prensipleri

Bu politika kapsamında yürütülen kurumsal sürdürülebilirlik uygulamalarıyla Park Cam,

 1. Tüm faaliyetlerini etik ve sorumlu iş yapış şekline bağlı kalarak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere ve uluslararası kabul görmüş etik değerlere tam uyum sağlayarak yürütmeyi,
 2. Ürün ve hizmet yaşam döngüsü boyunca müşteri memnuniyetini ve ürünlerin sağlık ve güvenlik etkisini de ön plana alarak müşterilerinin beklentilerini eksiksiz bir şekilde sağlamayı ve asgari uluslararası standartlarda ürün ve hizmet sağlamayı,
 3. Kurumsal yönetiminde şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini kabul ederek kurum kültürünü ortaya koymayı, risk yönetim sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm iş süreçlerine entegre etmeyi ve risk yönetim kültürü ile sürdürülebilir büyümeyi hedeflemeyi ve iş sürekliliğini sağlamayı,
 4. En öncelikli paydaşı olan çalışanlarının mutluluğunu ve memnuniyetini gözeterek, evrensel insan hakları prensiplerine saygılı, sosyal eşitliğin sağlandığı ve çalışma haklarının sürekli geliştirildiği, kapsayıcı, adil, eşit, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamını sağlamayı ve çalışan gelişimini sürekli desteklemeyi,
 5. Çift yönlü paydaş diyaloğuna önem vererek ve paydaşlarının beklentilerini göz önüne alarak uzun süreli, kalıcı ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurmayı,
 6. Faaliyetlerinin çevre ve toplum üzerindeki çevresel ve sosyal etkilerini ölçmeyi, değerlendirmeyi ve bu konuda önlemler almayı,
 7. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket ederek, etkileşimde olunan yerel toplumların ihtiyaçların göz önüne alınmasıyla yürütülen toplumsal fayda projelerini sosyal sorumluluk ve gönüllülük faaliyetleri ile desteklenmeyi,
 8. Yerel istihdama ve kalkınmaya öncelik vererek sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmayı,
 9. Çevre ile ilgili yasal gerekliliklere uyumun yanında, İklim değişikliği, doğal kaynakların korunması, atık geri kazanımı, biyoçeşitliliğin korunması, su yönetimi ile ilgili konularda iyileştirmelerin yapılması ve düşük karbon ekonomisine geçiş süreci de dâhil olmak üzere, çevre ve enerji yönetim sistemi doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile çevresel etkiyi azaltmak üzere çaba sarf etmeyi,
 10. Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik kriterlerine önem vererek tedarikçilerinin seçim, değerlendirme ve performans takibi süreçlerine bu kriterleri ekleyerek tüm değer zincirindeki sürdürülebilirlik risklerinin azaltılmasına katkı sağlamayı ve tedarikçilerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik performansının artırılması için çaba sarf etmeyi,
 11. Kendi faaliyetlerinde ve değer zincirinde yürütülen çalışmalarda, rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans prensibi ile hareket etmeyi ve yürütülen faaliyetlerde rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ilkelere ve evrensel kurallara uymayı,
 12. Sürdürülebilirlik ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında hem çalışanların hem de paydaşlarının nezdinde farkındalık yaratmayı,
 13. Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası uygulamaları takip etmeyi ve kendi uygulamalarıyla bu süreçlere katkı sağlamayı,
 14. Sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalar yürüten insiyatiflerle ve girişimlerle iş birliği kurmaya açık olmayı,

Sürdürülebilirlik Politikası’nın temel maddeleri olarak kabul etmiştir.

Politika Onayı ve Sorumluluk

Park Cam bünyesinde sürdürülebilirlik uygulamaları Genel Müdür’ün liderliğinde icra edilmektedir ve

Sürdürülebilirlik Politikası Genel Müdür tarafından onaylanmaktadır.

Sürdürülebilirlik uygulamalarının üst yönetim düzeyinde yürütülmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş olup; politikanın geliştirilmesi, uygulanması ve yıllık olarak gözden geçirilmesi ve gerekli görülmesi halinde güncellenmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Bu politikada yer alan her bir maddenin takibi ve yürütülmesinden Sürdürülebilirlik Komitesi, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu başta olmak üzere tüm çalışanlar sorumludur.