Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Adil ve Eşit Muamele: İşe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel tercih, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılığın yapılmadığı, çalışanlara değer verilen ve saygı gösterilen bir iş ortamı oluşturmayı, taciz ve kötü muamelenin hiçbir şekline tolerans göstermemeyi,
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal sorumluluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanları özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler: Tüm çalışanların yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmasını, çalışanlara en az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmesini; ödemelerin zamanında yapılmasını, ücretlendirmede ayrımcılık yapmamayı, izin kullanma hakkı, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan hakları kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlamayı, çalışma saatleri ve fazla mesainin kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmasını,
 • Güvenli ve Temiz İş Ortamı: Çalışanlara güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çocuk İş Gücü: Yasal asgari yaş sınırına uymayı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 yaşından küçük işçi çalıştırmamayı, genç işçilerin iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunmasını ve eğitimlerinin engellenmemesini,
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanarak veya borç karşılığı çalışılmayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamayı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacizde bulunulmayacağını ve kimlik belgelerini, pasaportu alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul edip, ona daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara şirketimizin standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve çalışanları bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,
 • Etik İlkeler: Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel olarak tutmayı, şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı,
 • Dilek ve Şikâyetler: Her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli şikâyet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak kişilerin mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikâyet bildirimlerinde kendisine mobbing yapılmamasını, işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi,
 • Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla tedarikçi firmalarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi, taahhüt ederiz.         

taahhüt ederiz.         

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Kanun, yönetmelik ve/veya şirketimizin sosyal sorumluluk politikasının ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu, telefon veya internet üzerinden bildirilebilir. Yapılan tüm bildirimler gizli kalacak ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli tutulacaktır.

Semih ÖZBAY
Genel Müdür

Etik Davranış Kuralları
İş Etiği Ve Etik Kurallar Prosedürü