Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Adil ve Eşit Muamele: İşe alımda ve iş süreçlerinde cinsiyet, uyruk, ten rengi, dil, medeni durum, etnik köken, din, kültürel özellikler, yaş, engellilik, sosyal sınıf, mali mevki, cinsel tercih, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, fiziksel kapasite, sağlık ve gebelik konularına bağlı olarak ayrımcılığın hiçbir türünün yapılmadığı, çalışanlara değer verilen ve saygı gösterilen bir iş ortamı oluşturmayı, taciz ve kötü muamelenin hiçbir şekline tolerans göstermemeyi, terfi, maaş, iş akdinin sonlandırılması, eğitim fırsatları ve görevlendirme gibi tüm istihdam kararlarını yalnızca nitelik, performans, liyakat ve tecrübe gibi unsurlara dayalı olarak vermeyi,
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi ve İletişim: Sosyal sorumluluğun ve etik iş yapış temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak, işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek ve eğitim almalarını sağlayarak farkındalık düzeylerini arttırmayı, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri çeşitlilik ve kapsayıcılık prensiplerinin belirlendiği etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler: Tüm çalışanların yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmasını, eşit işe eşit ücret prensibi doğrultusunda çalışanlara şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret ödenmesini; ödemelerin zamanında yapılmasını, ücretlendirmede ayrımcılık yapmamayı, izin kullanma hakkı, tazminat, çalışma saatleri, fazla mesai ve diğer tüm yan haklar konusundaki kanuni gereklilikleri ve sektörel standartları sağlamayı,
 • Güvenli ve Temiz İş Ortamı: Kendi faaliyetleri içerisinde görev alan çalışanlarına, ziyaretçi, alt yüklenici, tedarikçi dahil tüm iş ortaklarına, güvenli, sağlıklı, temiz ve tüm imkanlardan herkesin eşit şekilde faydalanmasını sağlayan çalışma ortamını sunmayı,
 • Çocuk İş Gücü: Yasal asgari yaş sınırına uymayı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 yaşından küçük çalışan istihdam etmemeyi genç çalışanların iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunmasını ve eğitimlerinin engellenmemesini sağlamayı,
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanarak veya borç karşılığı çalışılmayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, hiçbir koşul altında zorla veya zorunlu çalıştırma, modern kölelik, kayıt dışı/yasal olmayan işçi çalıştırmamayı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacizde bulunulmayacağını ve çalışanların özgürce hareket etmesini sağlayan kimlik ve/veya seyahat belgelerini ve kişisel eşyalarını alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul edip, ona daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı zamanında ve eksiksiz temin etmeyi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara şirketimizin standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların ve paydaşların iş sağlığı ve güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve çalışanları ve paydaşları bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi ve gerekli eğitimleri sürekli sağlamayı,
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,
 • Etik İlkeler: Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel olarak tutmayı, şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı,
 • Öneri, Dilek ve Şikâyetler: Çalışanların, tedarikçilerin, müşterilerin, yerel halk dahil paydaşların dilek, öneri ve şikâyetlerini iletmesi için gerekli iletişim mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirmeyi ve yapılan geri bildirimler doğrultusunda çalışan ve iş ortaklarına mutlu ve saygın bir ortam sağlamayı, iyi niyetli bildirimde bulunan, dilek, öneri ve şikâyet ve endişelerini dile getiren, ikilemde kaldığı bir durumda konu ile ilgili destek almak isteyen, yürütülen faaliyetlerde iş birliği yapan kişiye karşı hiçbir mobbing ve misilleme faaliyetlerine maruz kalınmamasını, 
 • Tedarikçi Yönetimi: Tedarikçilerimiz dahil bütün iş ortaklarımızın eşit sorumlulukta oldukları inancıyla iş birliği içinde olduğumuz üçüncü tarafların sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçlarını aksiyon planları ile takip etmeyi, bu alandaki faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

taahhüt ederiz.

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Kanun, yönetmelik ve/veya şirketimizin sosyal sorumluluk politikasının ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu, telefon veya internet üzerinden bildirilebilir. Yapılan tüm bildirimler gizli kalacak ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli tutulacaktır.

Semih ÖZBAY
Genel Müdür

Parkcam Davranış Kuralları