İnsan Kaynakları Politikamız

Park Cam müşterilerimize, tüketicilere, çevreye ve çalışanlara; yüksek teknoloji ile üretilmiş, uluslararası standartları tam olarak sağlayan, sağlıklı, güvenilir, rekabetçi ve fark yaratan daha hafif ve üstün kaliteli cam ambalaj ürünleri sağlamaktır. Amacı ambalaj tüketimi konusunda, ilgili tüm sektörlerin, özellikle tüketicilerin eğitim ve gelişimleri ile büyümeleri ile oluşacak cam ambalaj pazarının lideri olmaktır.

Park Cam, sektöründe dünyanın önde gelen kuruluşlarından birisi olarak misyon ve vizyonunu her yönüyle benimseyen, amaca ulaşmaya üstün gayretleriyle katkı sağlayan çalışanlarının, bu başarıda en önemli unsur olduğunun bilincindedir. Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir. Bu kapsamda amacı;

  • İnsan kaynaklarının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, üretim ve yönetim gücünü Park Cam hedeflerine yönlendirmek, kalite iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansını sürekli geliştirmek,
  • İşin niteliğine uygun personel görevlendirmek, personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme yönünden olanaklar sağlamak, tespit edilecek plan çerçevesinde Park Cam içi ve dışı eğitim programları uygulamak,
  • Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliğini gözetmek, olanaklar elverdiğince yönetici atamalarının Park Cam çalışanlarından yapılmasına çalışmak, Park Cam bünyesinde eleman yetiştirmeye özen göstermek, kilit pozisyonlar için yedekleme sistemini uygulamak,
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak, istek ve şikâyetlerini dinlemek ve değerlendirmek,
  • Çalışanlarımız arasında sosyal sınıf, uyruk, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, mali mevki, cinsel tercih, sendika üyeliği, siyasi yakınlık, sağlık ve gebelik konularına dayalı ayrımcılık yapmamak,
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konulardan zamanında haberdar etmek, personelin görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamak, bunun için gerekli iletişim yöntemlerini geliştirmek,
  • Personeli işine özendirmek, onları mutlu edecek bir iş ortamının oluşturulmasına ve çalışanlar arasında iyi ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
  • Personelin ücretlerini, nesnel ölçülere göre iş ve performans değerlendirme sistemi ile belirlemek, şirket ve sektör şartları çerçevesinde adil ve yeterli düzeyde ücret politikaları uygulamak,
  • Çalışanlarımızın, yönetim sistemleri standartları ve politikaları hakkında bilgili olmalarını ve hedefler doğrultusunda ortak noktada hareket etmelerini sağlamak,
  • Başarılı personeli olanaklar ölçüsünde ödüllendirmektir.