Sosyal Sorumluluk

SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

Cam ambalaj üretimi yapan Park Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

 • Adil ve Eşit Muamele: İşe alımda ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrımcılık yapmamayı, çalışanlara değer verildiği ve saygı gösterildiği bir iş ortamı oluşturulmayı, taciz ve kötü muamelenin hiçbir türüne tolerans göstermemeyi,
 • Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal sorumluluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler: Tüm çalışanların yasal çalışma iznine sahip ve sözleşmeli olmasını, en az asgari ücret düzeyinde olmak kaydıyla adil bir ücret ödenmesini; ödemelerin düzenli ve zamanında olmasını, ücretlendirmede hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamayı, yasal izin, tazminat, fazla mesai ücreti ve diğer tüm yan hakları kanuni gereklilikler çerçevesinde sağlamayı, çalışma saatleri ve fazla mesainin kanunlara ve sektörel standartlara uygun olmasını,
 • Güvenli ve Temiz İş Ortamı: Çalışanlara güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Çocuk İşgücü: Yasal asgari yaş sınırına uymayı ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesinde belirtilen kapsamda 15 yaşından küçük işçi çalıştırmamayı, genç işçilerin iş ortamında sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine ve sağlığına zarar verecek her türlü etkenden korunması ve eğitimlerinin engellenmemesini,
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını, hiçbir koşul altında zorla işçi çalıştırmamayı, fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz uygulamamayı ve orijinal kimlik belgelerini, pasaportu alıkoyma gibi yasal olmayan uygulamalara başvurmamayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara Şirketimizin standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde örgütlenme ve toplu pazarlık hakkına saygı gösterilmeyi,
 • Etik İlkeler: Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili yönetmeliklere uygunluğu kanıtlamak üzere kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı, şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin hiçbir şekline müsamaha göstermemeyi; çıkar sağlamak, iş kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye alıp vermemeyi, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı, çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmayı,
 • Dilek ve Şikayetler: Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirimler yaparak çalışanın mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamayı, çalışanın yapacağı dilek, öneri ve şikayet bildirimlerinde kendisine mobbing yapılmamasını, işçilerden gelen şikâyetlerin iletilmesinde olduğu gibi şikâyet ve öneri mekanizmasının kullanılmasını teşvik etmeyi,
 • Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal sorumluluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal sorumluluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,

taahhüt ederiz.         

Politika İhlallerinin Bildirilmesi:

Kanun, yönetmelik ve/veya Şirketimizin Sosyal Sorumluluk Politikası’ nın ihlal edildiğine dair her türlü şüpheli durumu telefon veya web üzerinden bildirilebilir, yapılan tüm bildirimler gizli olarak değerlendirilecektir ve kanunların izin verdiği şekilde kimlikleri gizli kalacaktır.

Semih ÖZBAY
Genel Müdür

Etik Davranış Kuralları
İş Etiği Ve Etik Kurallar Prosedürü